Contact

Verzuim en verlof

Verzuim en verlof

Ziekmelden en ander lesverzuim
Absentie dient voor 09.00 uur door de ouders/verzorgers telefonisch gemeld te worden op telefoonnummer 0517395900, keuze 1. Bij ziekmelding geldt dat als de leerling na het weekend nog steeds ziek is, dit door de ouders/verzorgers telefonisch (opnieuw) gemeld wordt. Leerlingen die in de loop van de dag zich willen ziekmelden doen dat bij het leerlingenbureau. Het spreekt voor zich dat afspraken bij een arts, tandarts, specialist en dergelijke zo gemaakt worden dat ze buiten lestijd vallen. 

Verlof aanvragen
Regelmatig worden er door ouders verzoeken ingediend voor extra verlof buiten de vakanties om. Het komt nogal eens voor dat het verzoek in strijd is met de bepalingen die het ministerie heeft vastgesteld. De leerplichtwet kent drie mogelijkheden voor extra verlof: vakantie, gewichtige omstandigheden en godsdienstige verplichtingen. 

Vakantie
Vakantieverlof buiten de normale schoolvakanties kan alleen worden aangevraagd door ouders die door hun beroep in geen enkele schoolvakantie weg kunnen. Dit verlof mag door de directeur slechts één keer per schooljaar (voor maximaal 10 schooldagen) worden verleend. In de eerste twee weken van het schooljaar wordt nooit vrij gegeven. De aanvraag moet twee maanden van te voren schriftelijk bij het Leerlingbureau worden ingediend. Zonder een verklaring van de werkgever wordt het verzoek niet in behandeling genomen. 

Gewichtige omstandigheden
Een verzoek om vrije dagen in verband met gewichtige omstandigheden moet vooraf of binnen twee dagen na het ontstaan van de reden ingediend worden bij het Leerlingbureau. Hier geldt een maximum van 10 dagen per schooljaar. Verlof voor een langere periode kan alleen worden toegestaan door de leerplichtambtenaar. 

Godsdienstige verplichtingen
Een verzoek om extra vrij voor het vervullen van plichten die voortvloeien uit godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging zal door de directeur worden toegestaan, mits dit tenminste twee dagen van tevoren is ingediend bij het Leerlingbureau.

Aanvraag extra verlof
Voor het aanvragen van extra vrije dagen is bij het leerlingenbureau of op onze website een speciaal formulier beschikbaar. Voordat u een aanvraag indient, adviseren wij u om de “Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties” te lezen. Het extra verlofformulier kunt u per mail sturen naar het leerlingenbureau sturen op leerlingenbureau@annamaria.nl. Ook mag het ingeleverd worden bij het Leerlingenbureau.

Bezwaar
De teamleider/directeur beslist over het toekennen van de extra vrije dagen. Als het verzoek om extra vrije dagen door de directeur naar uw mening ten onrechte is geweigerd, kunt u daartegen bezwaar aantekenen bij het College van Bestuur.

Bestanden voor verlofaanvraag: