Contact

Dyslexie en dyscalculie

Dyslexie en dyscalculie

Het kan zijn dat je wat extra hulp nodig hebt bij taal- of rekenvaardigheden. Die hulp wordt gegeven door onze remedial teachers, mevr. M.I. Siccama (talen), en meneer J. Siccama (rekenen/wiskunde). Mevrouw Siccama bekijkt de resultaten van alle leerlingen uit het eerste leerjaar met betrekking tot de taalvaardigheden. Naar aanleiding van deze resultaten wordt bij een aantal leerlingen nader onderzoek gedaan naar specifieke taalvaardigheden. Bij vermoeden van dyslexie wordt door mevrouw Siccama een vooronderzoek gedaan. De orthopedagoog nodigt deze leerling daarna uit voor een officieel dyslexie-onderzoek. Voor de dyslectische leerlingen is een dyslexieprotocol ontwikkeld. Daarnaast zijn er voor taal ook nog twee dyslexiecoaches actief op AMS: de heer J. Luurs voor de havo en mevr. K. Scheenstra voor het vmbo.

Meneer Siccama helpt die leerlingen, die er tijdens de wiskunde- of andere lessen blijk van geven een aantal rekenvaardigheden onvoldoende te beheersen.

Voor de hulp door beide remedial teachers geldt, dat deze wordt aangevraagd bij het zorgteam, na overleg met de mentor en de vakleerkracht. De hulp vindt plaats onder schooltijd.