Verzuim en verlof

Verzuim en verlof

Ziekmeldingen en ander lesverzuim

Kun je niet naar school omdat je bijvoorbeeld ziek bent, dan moet(en) je ouder(s)/verzorger(s) dat voor 09.00 uur telefonisch doorgeven via telefoonnummer (0517) 39 59 00, keuze 1.

Bij ziekmelding geldt dat als je na het weekend nog steeds ziek bent, je ouder(s)/verzorger(s) dit telefonisch opnieuw moeten melden.

Wil je je in de loop van de dag ziek melden, dan doe je dit bij het leerlingenbureau.

Het spreekt voor zich dat afspraken bij een arts, tandarts, specialist en dergelijke zo gemaakt worden dat ze buiten de lestijden vallen. Is een afspraak toch onder schooltijd, dan moet dit telefonisch worden doorgegeven aan het leerlingenbureau.

Alle afspraken rondom ziekteverzuim zijn terug te vinden in het protocol ziekteverzuim onderaan de pagina. 

Toestemming voor extra verlof

Regelmatig dienen ouders/verzorgers een verzoek in voor extra verlof buiten de vakanties om. Het komt nogal eens voor dat zo’n verzoek in strijd is met de bepalingen die het ministerie heeft vastgesteld. In de leerplichtwet staan drie mogelijkheden voor extra verlof: vakantie, gewichtige omstandigheden en godsdienstige verplichtingen.

Vakantie

Vakantieverlof buiten de gewone schoolvakanties kan alleen worden aangevraagd door ouders die door hun beroep in geen enkele schoolvakantie weg kunnen. De schooldirectie mag dit verlof slechts één keer per schooljaar verlenen, voor maximaal tien schooldagen. In de eerste twee weken van het schooljaar geven we nooit vrij. Ouders/verzorgers moeten de aanvraag uiterlijk twee maanden van tevoren schriftelijk indienen bij het leerlingenbureau, met een verklaring van de werkgever. Zonder die verklaring kunnen we het verzoek niet in behandeling nemen.

Gewichtige omstandigheden

Een verzoek om vrije dagen in verband met gewichtige omstandigheden moet vooraf of binnen twee dagen na het ontstaan van de reden worden ingediend bij het leerlingenbureau. Er geldt een maximum van tien verlofdagen per schooljaar. Alleen de leerplichtambtenaar kan verlof voor een langere periode toestaan.

Godsdienstige verplichtingen

De schooldirectie zal een verzoek om extra vrije dagen voor het vervullen van plichten die te maken hebben met godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen toestaan, als dit verzoek ten minste twee dagen van tevoren is ingediend bij het leerlingenbureau.

Extra verlof aanvragen

Voor het aanvragen van extra vrije dagen is bij het leerlingenbureau of onderaan deze pagina een speciaal formulier beschikbaar. Wij adviseren ouders/verzorgers om vóór het aanvragen de richtlijnen voor verlof buiten de schoolvakanties te lezen. Het ingevulde formulier kan per mail naar het leerlingenbureau worden gestuurd (leerlingenbureau@annamaria.nl) of worden ingeleverd bij het leerlingenbureau. 

Bezwaar

De teamleider of schooldirectie beslist over het toekennen van de extra vrije dagen. Als ouders/verzorgers vinden dat het verzoek om extra vrije dagen ten onrechte is geweigerd, kunnen ze bezwaar aantekenen bij het college van bestuur.