Missie en visie

Missie

CSG Anna Maria van Schurman is een christelijke scholengemeenschap waarin Voortgezet Onderwijs wordt geboden aan leerlingen uit de regio. Onze taak is het begeleiden van leerlingen bij het behalen van zo goed mogelijke resultaten om hun opleiding in het vervolgonderwijs succesvol te kunnen vervolgen, het sociaal vaardig maken van onze leerlingen, zodat zij een volwaardige plek in de maatschappij kunnen innemen en het leveren van een bijdrage aan het verder ontwikkelen van hun talenten in brede zin. Onze school is een open christelijke scholengemeenschap, d.w.z. dat wij onderwijs verzorgen voor iedereen die dat wil, ook voor mensen met een andere achtergrond. In ons onderwijs leren wij leerlingen ook respect te hebben voor andersdenkenden. Het open staan voor verschillen tussen leerlingen levert meerwaarde op voor hun vorming. De Bijbel is voor ons de grondslag en een belangrijke inspiratiebron, vooral als het gaat over normen en waarden. We uiten ons geloof specifiek in dagopeningen en vieringen en daarnaast in de manier waarop we met elkaar omgaan. Belangrijke waarden die we op de leerlingen willen overdragen zijn respect, betrokkenheid en eerlijkheid. We bieden onderwijs in een boeiende en kleurrijke omgeving waarin kinderen zich veilig voelen, en waarin ze worden uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen.

Visie

Wij halen het beste uit iedere leerling. Hiermee bedoelen we dat de resultaten zo goed mogelijk zijn, passend bij de mogelijkheden van de individuele leerling. Het betekent ook actief werken aan een brede vorming en talentontwikkeling van iedere leerling. Onze onderwijsvisie realiseren wij door het bieden van een contextrijk, uitdagend en ambitieus onderwijsaanbod. Omdat we oog hebben voor verschillen, zorgen we ervoor dat alle kinderen op basis van hun achtergrond, capaciteiten, ontwikkeling en interesses maximale kansen krijgen om zich te ontwikkelen. We begeleiden de leerlingen intensief in het maken van verantwoorde keuzes met betrekking tot de volgende stappen in hun onderwijsloopbaan. Op onze school is ruime aandacht voor de sociale component van het leren en de sociaal-emotionele vorming van de leerlingen. Het onderwijs wordt geboden in een veilige omgeving waarin we leerlingen begeleiden om te groeien tot zelfstandige en sociaalvaardige burgers. Waar nodig bieden we extra ondersteuning. Buitenschools leren vormt een herkenbaar deel van ons onderwijsaanbod. Dat betekent dat we contact hebben met en gebruik maken van mogelijkheden die de omgeving biedt: bedrijven, organisaties en overheden.