AMS troch by FeRstival!

Op freed 16 novimber wie de tredde foarronde foar it 76e FeRstival, de foardrachtswedstriid foar Fryske gedichten troch learlingen fan it fuortset ûnderwiis.
Fan de AMS hawwe fjouwer bern meidien: Wiebe (1A) mei 'Sportyf', Gebrich (1E) mei 'Oarloch is: foar alles bang' en Bianca (1E) mei 'Griene Fingers' hawwe alletrije prachtige beoardielings krigen fan de sjuery. Fraukje (1D) hat mei har útfiering fan 'De Stjerren' sels in plakje yn de finale ferovere!
De dosint Frysk, menear Berger, is tige grutsk op alle fjouwer toppers! It hat in leuke middei west.
Foar wa't nei de finale ta wol; Sneon 15 desimber yn it Posthuis-teater op it Hearrenfean. Tagong fergees!
Media
  • MVIMG_20181116_164304

Kleur je toekomst

 

Contactgegevens

Adres

AMS Franeker
Cort van der Lindenstraat 1
8802 RX Franeker

Telefoon

T: 0517 - 395900
E: info@annamaria.nl

Magister
Account Self Service

Social media

  
website is gerealiseerd door Web2Work